Podmienky používania služby CoachRufus

 

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi poskytovateľom internetovej aplikácie CoachRufus a užívateľom, ktorý vznikol na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej v súlade s § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „autorský zákon) a podmienky používania internetovej aplikácie Coach Rufus.
 2. Predmetom týchto obchodných podmienok sú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z licenčnej zmluvy a podmienky používania internetovej aplikácie Coach Rufus užívateľmi.

 

Článok II

Vymedzenie základných pojmov

 1. Poskytovateľom internetovej aplikácie Couch Rufus je spoločnosť:

Obchodné meno:         Team Management s.r.o.

Registrácia:                  zap. v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 112324/B

Sídlo:                            Cezmínová 5, Bratislava, Slovensko

IČO:                              50 353 527

DIČ:                              2120304263

Zast.:                            Martin Konársky, konateľ, Tomáš Nagy, konateľ

Mail:                            info@coachrufus.com

 1. Užívateľom je každá fyzická osoba, ktorá si vytvorila užívateľský účet na internetovej stránke coachrufus.com, app.coachrufus.com a tým prejavila súhlas s podmienkami používania. Podľa druhu a rozsahu používaných služieb môže byť užívateľ manažér,hráč, alebo náhradník.
 2. Manažérom je užívateľ, ktorý založil športový tím a uzatvoril s poskytovateľom licenčnú zmluvu, predmetom ktorej je udelenie licencie pre používanie internetovej aplikácie Coach Rufus na vytvorenie jedného alebo viacerých športových tímov pre jedného alebo viacerých členov tímu.
 3. Členom tímu je užívateľ, ktorý sa nachádza v zozname členov.
 4. Hráčom je užívateľ, ktorého manažér označil za hráča.
 5. Službou sú všetky zariadenia, nástroje a služby, ktoré sú súčasťou internetovej aplikácie CoachRufus a sú poskytované pre užívateľa prostredníctvom internetovej stránky www.coachrufus.com, app.coachrufus.com.  Internetová aplikácia Coach Rufus predstavuje nástroj na manažovanie športového tímu manažerom.
 6. Užívateľským účtom je účet užívateľa obsahujúci jeho osobné údaje a údaje týkajúce sa jeho športového tímu a športových výsledkov.
 7. Prihlasovacími údajmi sú údaje, ktoré užívateľ musí zadať pri vstupe do svojho užívateľského účtu (užívateľské meno, heslo).
 8. Obsahom sa rozumejú všetky zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovo-obrazové záznamy, text, grafy, softvér, a iné dáta, ktoré je možné uložiť a vytvorené, použité v súvislosti s využívaním služby.
 9. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor výkonu dozoru, so sídlom Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58272 172, web: soi.sk.

 

Článok III

Autorské práva

 1. Internetová aplikácia CoachRufus (ďalej len „služba“) je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. autorský zákon autorským dielom poskytovateľa, ktorý k nemu vykonáva všetky osobné a majetkové práva autora.
 2. Služba je prístupná užívateľom na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom a manažérom.
 3. Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny,  jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, je bez predchádzajúceho súhlasu autora zakázané.
 4. Obsah zverejnený na internetovej stránke coachrufus.com, app.coachrufus.com poskytovateľom spadá pod ochranu Autorského zákona. Obsah internetovej stránky  je voľne prístupný pre užívateľov, ktorí ho môžu použiť výhradne na účely používania služby.  Každé použitie diela, najmä vytvorenie rozmnoženiny,  jeho verejné rozširovanie, spracovanie, preklad a adaptácia, verejné vystavenie, vykonanie alebo prenos, si vyžaduje súhlas poskytovateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa je použitie diela na iné ako vymedzené účely zakázané.
 5. Obsah vyhotovený užívateľom pri používaní služby je jeho vlastníctvom. Poskytovateľ nenesie za tento obsah žiadnu zodpovednosť voči užívateľovi ani žiadnej inej tretej osobe. Užívateľ poskytuje poskytovateľovi neobmedzenú, bezvýhradnú, prenosnú a bezplatnú licenciu na použitie obsahu, ktorý užívateľ zverejnil v internetovej aplikácii Coach Rufus. Poskytovateľ je na základe tejto licencie oprávnený použiť toto dielo za účelom poskytovania služieb prostredníctvom internetovej aplikácie Coach Rufus, a to najmä vytvoriť rozmnoženinu, verejne ho rozširovať, či spracovať. Vymazaním obsahu užívateľom táto licencia zaniká, pokiaľ nebol obsah zdieľaný iným užívateľom.

 

Článok IV

Užívateľský účet

 1. Užívateľ je oprávnený využívať služby poskytované poskytovateľom prostredníctvom svojho užívateľského účtu.
 2. Užívateľ si môže vytvoriť užívateľský účet prostredníctvom registračného formulára na internetovej stránke coachrufus.com, app.coachrufus.com, alebo prostredníctvom existujúceho užívateľského účtu na internetovej stránke Google alebo sociálnej sieti Facebook.
 3. Vytvorením užívateľského účtu užívateľ prejavuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 4. Užívateľ je povinný uviesť v registračnom formulári pravdivé údaje v rozsahu uvedenom poskytovateľom.
 5. Vytvorením užívateľského účtu získava užívateľ prístup k službám podľa udelenej licencie.

 

Článok V

Licenčná zmluva

 1. Zverejnenie obchodných podmienok na internetovej stránke www.coachrufus.com, app.coachrufus.com sa považuje za návrh na uzatvorenie licenčnej zmluvy. Akceptovaním týchto podmienok prostredníctvom vytvorenia užívateľského účtu na internetovej stránke coachrufus.com, app.coachrufus.com a následným vytvorením tímu manažérom sa považuje licenčná zmluva za uzatvorenú.
 2. Potvrdenie o uzatvorení licenčnej zmluvy bude automaticky doručené manažérovi e-mailom.
 3. Na základe licenčnej zmluvy poskytovateľ udeľuje manažérovi obmedzenú, prenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie služby.
 4. Službu je možné používať iba na základe licencie udelenej poskytovateľom za podmienok uvedených v týchto licenčných podmienkach a v podmienkach používania služby a v rozsahu bezplatnej alebo spoplatnenej licencie.
 5. Obsahom udelenej licencie je súhlas poskytovateľa s používaním diela manažérom pre vytvorenie jedného alebo viacerých športových tímov a služieb s tým súvisiacich a možnosť manažéra udeliť súhlas s používaním služieb ďalšími užívateľmi.
 6. Manažér je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z licenčnej zmluvy na iného užívateľa za predpokladu, že tento s postúpením prejaví súhlas.

 

Článok VI

Platobné podmienky

 1. Uzavretím licenčnej zmluvy vzniká manažérovi právo používať bezplatné služby Balíka FREE a trvá po celý čas trvania licenčnej zmluvy. Manažér si môže kedykoľvek zvoliť spoplatnený balík služieb PRO.
 2. Licenčný poplatok môže zaplatiť ktorýkoľvek člen tímu.
 3. Licenčný poplatok a platobné podmienky sa riadia podľa platného cenníka zverejneného na internetovej stránke poskytovateľa.
 4. Manažér, alebo ktorýkoľvek člen tímu si môže zvoliť niektorý z nasledovných spôsobov platby:
  1. Online platba kartou – Manažér zaplatí licenčný poplatok prostredníctvom svojej platobnej karty online.
  2. Gopay – Manažér zaplatí licenčný poplatok prostredníctvom služby Gopay.
 1. Zaplatením licenčného poplatku vzniká manažérovi a ostatným členom tímu právo používať služby spoplatneného balíka počas celej doby trvania spoplatnenej licencie. Spoplatnená licencia sa automaticky obnovuje na ďalšie zvolené obdobie zaplatením licenčného poplatku.
 2. Platenie licenčného poplatku je nastavené automaticky prostredníctvom platobnej karty alebo GoPay, bez potreby osobitnej autorizácie platby držiteľom platobnej karty. Užívateľ odsúhlasením týchto obchodných podmienok dáva výslovný súhlas s automatickým platením licenčného poplatku zo svojej platobnej karty alebo cez svoj účet Gopay bez toho, aby bola potrebná osobitná autorizácia platby držiteľom platobnej karty. Spôsob automatického platenia licenčného poplatku je stanovený na dobu neurčitú, pričom užívateľ ho môže zmeniť, resp. zrušiť v nastaveniach svojho užívateľského účtu vždy najneskôr 24 hodín pred uplynutím platnosti zaplatenej licencie. Frekvencia automatického platenia licenčného poplatku z platobnej karty užívateľa závisí od zvoleného obdobia, na ktoré je spoplatnená licencia udelená a to buď mesačne, alebo ročne. Maximálna výška zúčtovanej transakcie je licenčný poplatok na zvolené obdobie podľa aktuálneho cenníka a to 18 EUR pri mesačnej platbe a 129 EUR pri ročnej platbe.
 3. Odsúhlasením týchto VOP užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že ak mu bola poskytnutá zľava na licenčný poplatok pre úvodné obdobie, tak v nasledujúcich obdobiach mu nebude poskytnutá a pri automatickom zaplatení licenčného poplatku prostredníctvom jeho platobnej karty bude odpočítaný licenčný poplatok v plnej výške a to 18 EUR pri mesačnej platbe a 129 EUR pri ročnej platbe.
 4. Užívateľ bude informovaný minimálne 7 dní pred plánovanou realizáciou opakovanej platby, pokiaľ ubehlo viac, ako 6 mesiacov od poslednej platby, alebo sa jedná o prvú platbu po skončení bezplatného obdobia (FREE balík), alebo nastala akákoľvek zmena v nastavení opakovanej platby. a to zaslaním súkromnej správy prostredníctvom jeho užívateľského účtu a emailom na adresu, ktorú používateľ uviedol počas registrácie.
 5. Zaplatením licenčného poplatku na ďalšie obdobie sa licenčná zmluva v rozsahu spoplatnených služieb automaticky predlžuje.
 6. Zaplatený licenčný poplatok nie je možné vrátiť.

 

Článok VII

Aktivácia balíka služieb

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje sprístupniť služby obsiahnuté vo zvolenom spoplatnenom balíku najneskôr nasledujúci pracovný deň odo dňa pripísania licenčného poplatku na účet poskytovateľa.
 2. Služby obsiahnuté vo zvolenom spoplatnenom balíku sú prístupné počas celej doby platnosti vybranej licencie. Pokiaľ si užívateľ zrušil prednastavené automatické platenie licenčného poplatku, bude mu 15 dní pred skončením platnosti vybranej licencie doručená výzva na kúpu novej licencie. Pokiaľ manažér nezaplatí za novú licenciu, po uplynutí doby trvania pôvodnej licencie nebudú už spoplatnené služby pre športový tím prístupné.
 3. Uplynutím lehoty platnosti spoplatnenej licencie licenčná zmluva v tomto rozsahu zaniká bez ohľadu na to, či manažér alebo iný užívateľ využíval služby obsiahnuté vo zvolenom balíku. Pokiaľ manažér nevyužíval služby obsiahnuté vo zvolenom balíku nemá nárok na vrátenie zaplateného licenčného poplatku. Licenčná zmluva v rozsahu bezplatnej licencie zostáva zachovaná.

 

Článok VIII

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Užívateľ je povinný postupovať v súlade s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami používania služby a platnou legislatívou.
 2. Užívateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho užívateľského účtu a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov, inak zodpovedá za škodu, tým spôsobenú poskytovateľovi.
 3. Poskytovateľ sprístupňuje užívateľovi služby v rozsahu udelenej licencie nepretržite online prostredníctvom internetovej stránky coachrufus.com, app.coachrufus.com. Užívateľ berie na vedomie, že z dôvodu aktualizácie služieb, opravy, údržby a zásahu vyššej moci, môže dôjsť k dočasnému prerušeniu poskytovania služby. Poskytovateľ nezodpovedá za dočasné prerušenie poskytovania služby ani za prípadnú stratu dát užívateľa.

 

Článok IX

Spôsob použitia diela

 1. Používať služby môže iba osoba, na ktorú sa vzťahuje licencia. Podmienkou používania služby je vytvorenie užívateľského účtu.
 2. Popis jednotlivých služieb poskytovaných poskytovateľom je zverejnený na stránke www.coachrufus.com, alebo app.coachrufus.com.
 3. Užívateľ je povinný pri používaní služby a v súvislosti s ňou postupovať v súlade s týmito obchodnými podmienkami, podmienkami používania služby a platnou legislatívou.
 4. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať službu spôsobom, ktorý by ohrozoval alebo porušoval práva a právom chránené záujmy poskytovateľa a tretích osôb.
 5. Užívateľ sa zaväzuje ukladať a zverejňovať len taký obsah, ktorý neporušuje zákon, zákon neobchádza a nie je v rozpore s dobrými mravmi. Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa ukladania a zverejňovania takého obsahu, ktorý by poškodzoval práva a právom chránene záujmy poskytovateľa a tretích osôb, ako napríklad práva plynúce z duševného vlastníctva.
 6. Poskytovateľ má právo vymazať obsah, ktorým by užívateľ porušoval zákon, zákon obchádzal alebo poškodzoval poskytovateľa alebo tretiu osobu. Poskytovateľ je okrem iného oprávnený aj zmeniť názov športového tímu, ktorým by boli poškodzované práva z duševného vlastníctva tretej osoby.
 7. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie práv alebo právom chránených záujmov tretích osôb spôsobenom užívateľom.
 8. Užívateľ sa zaväzuje nahradiť škodu, ktorá vznikne poskytovateľovi v súvislosti s konaním alebo opomenutím konania užívateľa, ktoré je v rozpore s týmito obchodnými podmienkami alebo zákonom. Užívateľ sa zaväzuje nahradiť tiež škodu, ktorá vznikne v súvislosti s uplatnením si nárokov treťou stranou, v prípade, že táto škoda vznikla na základe používania služby užívateľom v rozpore so zákonom alebo v súvislosti s tým.
 9. Užívateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú používaním služby alebo v súvislosti s tým.
 10. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za stratu, zneužitie, zničenie, prípadne iný zásah do obsahu užívateľa.

 

Článok X

Záruka

 1. Poskytovateľ poskytuje licenciu na používanie diela a sprístupňuje užívateľom služby obsiahnuté v jednotlivých balíkoch tak, ako „stoja a ležia“. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu záruku na služby.
 2. Akékoľvek riziko spojené s používaním služby nesie užívateľ. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne používaním služby nadobúdateľom, užívateľom alebo inou treťou osobou, alebo v súvislosti s ňou.

 

Článok XI

Trvanie a ukončenie licenčnej zmluvy

 1. Licenčná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Licencia na spoplatnené služby sa udeľuje na jeden mesiac alebo jeden rok. Automatickým, resp. manuálnym zaplatením licenčného poplatku na ďalšie obdobie sa licencia automaticky predlžuje.
 2. Uplynutím obdobia, na ktoré bola spoplatnená licencia udelená, licenčná zmluva v tejto časti zaniká, pokiaľ nedošlo k zaplateniu licenčného poplatku na ďalšie obdobie.  Licenčná zmluva v rozsahu bezplatnej licencie zostáva zachovaná v rámci Balíka FREE.
 3. Pred uplynutím obdobia, na ktoré je licenčný poplatok zaplatený, je možné zmluvu ukončiť len výpoveďou. Poskytovateľ má právo zmluvu vypovedať, ak
  1. užívateľ porušuje tieto obchodné podmienky, podmienky používania, autorský zákon alebo iný relevantný právny predpis,
  2. užívateľ poškodzuje práva alebo právom chránené záujmy poskytovateľa alebo tretej osoby,
  3. užívateľ umožnil používanie služby neoprávnenej osobe,
  4. užívateľ poškodzuje dobré meno poskytovateľa.

Deň nasledujúci po dni, kedy bola manažérovi výpoveď doručená prostredníctvom elektronickej pošty, sa licenčná zmluva zrušuje.

 1. Poskytovateľ je oprávnený z dôvodov uvedených v ods. 4 tohto článku dočasne pozastaviť používanie služieb, t.j. deaktivovať športový tím, ak to považuje za dostatočné. Súčasne s deaktivovaním športového tímu poskytovateľ vyzve užívateľa k náprave.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť používanie služieb, t.j. deaktivovať športový tím v prípade, že po prechode z balíka PRO na balík FREE, športový tím pozostáva z viacerých členov, alebo má nastavený vyšší počet manažérov, ako je pre balík FREE prípustné. Poskytovateľ upozorní na dočasné pozastavenie manažéra a vyzve ho, aby znížil počet členov tímu/manažérov tak, aby bol počet v súlade s balíkom FREE.
 3. Manažér má právo kedykoľvek zrušiť tím. Po zrušení tímu stratí manažér ako aj ďalší členovia prístup do tímu. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť tím a odstrániť všetok obsah aj v prípade, že tím je viac ako 2 roky neaktívny. Zrušením tímu licenčná zmluva zaniká.
 4. V prípade, že dôjde k zániku zmluvy pred uplynutím obdobia, na ktoré bola udelená licencia, manažér nemá nárok na vrátenie alikvotnej časti zo zaplateného licenčného poplatku.

 

Článok XII

Zmena obsahu zmluvy

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok a podmienok používania.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť výšku licenčného poplatku, a to aj počas trvania licenčnej zmluvy.
 3. O zmene obchodných podmienok a výšky licenčného poplatku bude užívateľ informovaný minimálne 14 dní pred platnosťou a účinnosťou zmeny, a to zaslaním súkromnej správy prostredníctvom jeho užívateľského účtu a emailom na adresu, ktorú používateľ uviedol počas registrácie.
 4. Pokiaľ užívateľ so zmenou obchodných podmienok nesúhlasí, je oprávnený v lehote do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene obchodných podmienok, vypovedať licenčnú zmluvu, a to písomným oznámením zaslaným poskytovateľovi prostredníctvom svojho užívateľského účtu alebo vymazaním tímu.
 5. Pokiaľ užívateľ nevypovedá v stanovenej lehote po doručení oznámenia o zmene VOP licenčnú zmluvu, má sa za to, že so zmenou obchodných podmienok bez výhrad súhlasí, a to bez ohľadu na to, či sa so zmenou obchodných podmienok oboznámil.
 6. Pokiaľ užívateľ so zmenou výšky licenčného poplatku nesúhlasí, je oprávnený zrušiť licenčnú zmluvu nezaplatením licenčného poplatku na ďalšie obdobie alebo pokiaľ má nastavené automatické platenie licenčného poplatku jeho zrušením najneskôr 24 hodín pred uplynutím platnosti zaplatenej licencie. Pokiaľ užívateľ automatické platenie licenčného poplatku z tohto dôvodu včas nezruší, má sa za to, že so zmenou výšky licenčného poplatku súhlasí.
 7. Zmeny alebo úpravy týchto obchodných podmienok nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na internetovej stránke www.coachrufus.com, app.coachrufus.com.
 8. Zmena výšky licenčného poplatku nadobúda platnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.coachrufus.com, app.coachrufus.com a účinnosť voči užívateľovi dňom zaplatenia licenčného poplatku.
 9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť rozsah a charakter poskytovaných služieb v rámci predplateného balíka, najmä meniť, upravovať, odoberať, či pridávať funkcie do balíkov služieb, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena rozsahu a charakteru poskytovaných služieb v rámci predplateného balíka sa nepovažuje za zmenu obchodných podmienok, a preto poskytovateľ o takejto zmene užívateľa neupozorňuje.
 10. V prípade zmeny rozsahu a charakteru poskytovaných služieb v rámci predplateného balíka nemá užívateľ nárok na žiadnu komplenzáciu ani vrátenie zaplateného licenčného poplatku.

 

Článok XIII

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od licenčnej zmluvy manažéra, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.
 1. Lehota na odstúpenie od licenčnej zmluvy začína plynúť odo dňa vytvorenia tímu a akceptovania obchodných podmienok. Pokiaľ poskytovateľ poskytne manažérovi, ktorý si zvolil spoplatnený balík PRO, 30 dňovú bezplatnú skúšobnú lehotu na vyskúšanie služieb zvoleného balíka (tzv. FREE TRAIL), 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy sa započítava do tejto 30 dňovej lehoty. Preto už po skončení FREE TRIAL nie je možné od zmluvy odstúpiť.
 1. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho písomne, a to e-mailom na info@coachrufus.com alebo zaslaním na adresu sídla poskytovateľa. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
 1. V súlade s § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služieb, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy, je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

 

Článok XIV

Riešenie sporov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah medzi poskytovateľ a manažérom a právny vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom, ako aj všetky právne vzťahy s tým súvisiace, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 3. V prípade vzniku sporu medzi užívateľom, ktorým je spotrebiteľ a poskytovateľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@coachrufus.com.  Pokiaľ poskytovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
 4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk).
 6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
 7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 8. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.
 9. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
 10. Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
 11. Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
 12. Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
 13. Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

 

Článok XV

Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov.
 2. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú v súlade s § 15 ods. 1 tohto zákona zverejnené v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať špeciálne zľavy alebo akcie určitej, poskytovateľom vybranej, skupine používateľov za účelom zvýšenia predaja služieb.
 2. Profil užívateľa je verejný. Užívateľ má možnosť manuálne zmeniť toto nastavenie na iné.
 3. Profil tímu je verejný. Manažér tímu má možnosť zmeniť toto nastavenie na iné.
 4. Pokiaľ niektoré ustanovenie licenčnej zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nespôsobuje to neplatnosť alebo neúčinnosť celej zmluvy.
 5. Vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami Autorského zákona a iných relevantných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Platobné karty ktoré akceptujeme: