Zásady ochrany osobných údajov

 

Vážený užívateľ,

aby ste mohli používať online aplikáciu coachrufus.com (ďalej len „coachrufus.com“) potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradá.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako zabezpečujeme ich bezpečnosť.

 

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Team Management s. r. o., zap. v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 112324/B, Sídlo: Cezmínová 5, 851 10 Bratislava, IČO: 50353527, DIČ: 2120304263, IČ DPH: SK2120304263, Zastúpená: Martin Konársky.

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby ste sa mohli registrovať a používať aplikáciu coachrufus.com potrebujeme vaše údaje v rozsahu email. Ako registrovaný užívateľ ste oprávnený vytvoriť tím a poslať pozvánky jeho členom tak, že pridáte ich osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email. Vytvorením tímu sa stávate manažérom tímu.  Manažér môže tiež pozvať aj ďalšiu osobu na spravovanie tímu. Táto osoba sa tiež stane manažérom tímu. Osobné údaje o inej osobe môžete pridať len s jej výslovným súhlasom. Pokiaľ osobné údaje o tretej osobe pridáte do aplikácie, znamená to, že máte jej súhlas a jeho získanie viete v prípade potreby preukázať. Pokiaľ je takouto osobou dieťa, t.j. osoba mladšia ako 16 rokov, je potrebný súhlas jej zákonného zástupcu.Tieto súhlasy ste povinný uchovať za účelom preukázania súladu spracúvania osobných údajov s platnou legislatívou.

 

Osoba, ktorá akceptuje pozvánku stať sa členom tímu a používa aplikáciu coachrufus.com zároveň súhlasí s tým, že jej osobné údaje spracúvané v aplikácii budú zverejnené pre ostatných členov tímu. Tieto osobné údaje nie sú verejné pre širokú verejnosť, iba pre členov a adminov daného tímu.

 

V prípade, že sa vy, alebo váš tým, rozhodnete zúčastniť turnaja/ligy, organizovanej prostredníctvom aplikácie coachrufus.com, súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom

 • zverejňovanie športových výsledkov zo zápasu/ligy/turnaja na internetovej stránke organizátora zápasu/ligy/turnaja a iných oficiálnych internetových stránkach zápasu/ligy/turnaja v rozsahu meno, priezvisko, názov zakladateľa tímu, pozícia, úroveň, obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam, športové výsledky;
 • zverejňovanie športových výsledkov zo zápasu/ligy/turnaja na oficiálnych stránkach organizátora na sociálnych sieťach v rozsahu meno, priezvisko, názov zakladateľa tímu , pozícia, úroveň, obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam, športové výsledky.

 

Počas vášho používania aplikácie spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete o vás a o členoch vášho tímu a vašich športových výkonoch v tíme/lige/turnaji. Sú to osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, výška, hmotnosť, názov tímu/ligy/turnaja/zakladateľa tímu, pozícia, úroveň, obrazový záznam, obrazovo-zvukový záznam, športové výsledky a iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

 

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na to, aby ste mohli využívať aplikáciu coachrufus.com za účelom správy vášho tímu, zapisovania údajov o zápasoch/turnaji, účasti v lige a zdieľania týchto informácií medzi jednotlivými členmi tímu.

S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje aj na marketingové účely, a to zasielaním reklamných e-mailov.

S vaším súhlasom môže vaše osobné údaje spracuvávať na marketingové účely aj organizátor a zároveň manažér turnaja, do ktorého ste sa vy, alebo váš tým dobrovoľne zaregistrovali, a to zasielaním reklamných e-mailov.

 

 1. Ako môžete narábať s osobnými údajmi iných členov?

Pri používaní aplikácie coachrufus.com sa môžete dostať k osobným údajom ďalších členov vášho tímu, resp. tímu, ktorého ste členom. Osobné údaje, ku ktorým sa dostanete ako admin alebo člen tímu/ligy/turnaja môžete využívať len na účely súvisiace s tímom/ligou/turnajom. Zároveň ste povinný dodržiavať mlčanlivosť o týhto údajoch.

 

 1. Ako nám môžete dať súhlas

Súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom používania aplikácie coachrufus.com nám dáte pri registrácii do aplikácie. Následne potvrdíte, že v prípade pridania osobných údajov tretej osoby máte jej súhlas.  Na tento účel môže použiť vzor súhlasu.

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na marketingové účely nám môžete dať prostredníctvom samostatného formulára, ktorý sa vám zobrazí po registrácii/zakliknutím checkboxu.

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na marketingové účely pre organizátra a manažéra turnaja/ligy môžete dať prostredníctvom samostatného formulára, ktorý sa vám zobrazí po registrácii do turnaja pomocou checkboxu.

 

 

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • zaslaním oznámenia cez online kontaktný formulár;
 • zaslaním oznámenia na email info@coachrufus.com;
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Team Management s.r.o., Cezmínová 5, 851 10 Bratislava.

 

 1. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v databáze aplikácie coachrufus.com. Táto je uložená na serveri nachádzajúcom sa v EU.

 

 1. Sú vaše údaje v bezpečí?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá, a preto sme prijali radu opatrení na zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uložené v SQL databáze sú šifrované. Server je uložený na bezpečnom mieste tak, aby k nemu nemali prístup tretie osoby.

 

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje poskytujeme organizátorovi zápasu/ligy/turnaja za účelom vašej účasti na  zápase/lige/turnaji. Tento vás tiež môže kontaktovať za účelom poskytovania informácií súvisiacich s vašou účasťou  na zápase/lige/turnaji.

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame po dobu vašej registrácie v aplikácii. V prípade vymazania člena z tímu, nevymažeme jeho osobné údaje, ale ostatní členovia daného tímu stratia prístup k týmto informáciám. V prípade vymazania tímu adminom, nevymažeme osobné údaje všetkých členov tímu, iba tím ako taký.

 

 1. Aké máte práva?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

 

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, pokiaľ

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až dokým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytla osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu;
 • vytvárania zákazníckeho profilu;

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť cez online formulár alebo mailom na info@coachrufus.com. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochrany vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Na spracovanie vašich osobných údajov využívame niekedy služby, alebo aplikácie tretích strán, avšak tieto strany nemajú priamy prístup k vašim osobným údajom.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady o ochrane osobných údajov pre nás vypracovala advokátska kancelária Lanikova Group, s.r.o.. Sú chránené autorským zákonom, a preto bez ich súhlasu nemôžete informácie  akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.